In bài này

Ký hiệu 'độ' của  góc ma sátt trongMột thông số quan trọng thường gặp trong kết quả thí nghiệm địa kỹ thuật là góc ma sát trong. Tuy nhiên, người xử lý số liệu thường gặp khó khăn khi nhập liệu giá trị góc ma sát trong Microsoft Excel chỉ vì… cái ký hiệu “độ” (°) nhỏ bé xinh xinh đó.

1) Ví dụ: cần nhập số đo góc: 12°45´

  Phương pháp nhập liệu Hình minh họa
Cách 1 Giá trị độ, giá trị phút, ký hiệu độ, ký hiệu phút được viết ở các cột riêng lẻ

Cột A: nhập số 12

Cột B: nhập ký tự độ: °

Cột C: nhập số 45

Cột D: nhập ký tự phút: ´

degree method1
Cách 2 Dùng chữ ‘o’ thường rồi chọn định dạng chỉ số trên (superscript) để biểu diễn ký hiệu ‘độ’

1) Nhập 12o45´

2) Chọn ký tự “o”

3) Vào menu: Format > Cells... > Superscript

Kết quả là: 12o45´

text input

format cells

superscript

Cách 3 Dùng ký hiệu ‘độ’ (mã ASCII là 176) và ký hiệu ‘phút’ (mã ASCII là 180) có sẵn trong các font chữ của Windows để biểu diễn ký hiệu ‘độ’ và ký hiệu ‘phút’.

1) Nhập 12

2) Gõ ký tự “độ”

3) Nhập 45

4) Gõ ký tự “phút”

Kết quả là: 12°45´

 
Cách 4 Chỉ nhập giá trị của độ và phút, không cần nhập ký tự “độ” và ký tự “phút”.

Excel sẽ tự động bổ sung ký tự "độ" và ký tự "phút"

1) Nhập 1245

2) Vào menu: Format > Cells... > Number > Custom: 0°00´

Kết quả là: 12°45´

num input

degree format

Cách 5 Chuyển từ số đo góc dạng 'độ-phút-giây' sang số đo góc dạng số thập phân, rồi chuyển sang giá trị thời gian.

Dùng định dạng kiểu thời gian của Excel để hiển thị độ và phút.

1) Chuyển góc ở dạng 'độ-phút-giây' 12°45ˊ thành dạng số thập phân: 12.75

2) Chuyển sang dạng thời gian: nhập công thức =12.75/24

3) Vào menu: Format > Cells... > Number > Custom: [h]° mmˊ

Kết quả là: 12°45´

time format

2) So sánh giữa các phương pháp:

  Tiện lợi khi nhập liệu Hiển thị Tính toán trực tiếp trong ô
Cách 1 accept16 cancel16 accept16
Cách 2 cancel16 accept16 cancel16
Cách 3 cancel16 accept16 cancel16
Cách 4 accept16accept16 accept16 question16
Cách 5 cancel16cancel16 accept16 accept16accept16

3) Cách gõ một số ký tự đặc biệt:

Ký tự Hiển thị Cách gõ
độ ° Alt + 0176
phút ´ Alt + 0180
bình phương ² Alt + 0178
thập phương ³ Alt + 0179
dấu nhân × Alt + 0215
    (Nhấn và giữ phím Alt, gõ các chữ số trên bàn phím số, nằm bên phải của bàn phím)